[Ideología] Partit Carlí de Catalunya: Qué som

Un Partit polític que no pertany, ni vol pertànyer, a l’àmbit polític del liberalisme i que rebutja, per tant, el capitalisme salvatge que aquest representa, i que no vol entrar en el joc de la farsa neoliberal, ni acceptar-hi les seves fal·làcies i dogmes.

Un Partit independent de:

* l’oligarquia catalana i espanyola.

* l’oligarquia internacional que, sota l’excusa de la Unió Europea, l’OTAN, el FMI… volen continuar colonitzant econòmica i políticament el món, i en el nostre país condicionar el seu procés democràtic.

* interessos aliens al nostre poble.

Un Partit atípic amb més de 167 anys i que és part inseparable de la història de Catalunya i d’Espanya. Un Partit amb unes estructures democràtiques, de participació i descentralitzades a tots els nivells. Un Partit, de caràcter federal, en continua construcció.

Un Partit que, pel seu propi tarannà, no aspira a manipular la societat i que està obert a totes les organitzacions polítiques, sindicals i empresarials, i a qualsevol entitat cívica, que defensi la persona com a l’eix del seu humanisme, que lluiti pels drets dels pobles, que admeti la subsidiarietat com a principi i garantia de pluralisme i llibertat, amb renúncia expressa de la violència i que n’estigui interessada en procurar l’autoaprenentatge antiracista i ecologista que demana la societat.

Un Partit que forma una comunitat humana profundament democràtica i respectuosa amb tothom, que tracta d’obrir solcs cap a una societat de participació i de responsabilitat en el marc d’una federació de persones i de pobles lliures.

Un Partit que compta amb l’aportació voluntària i l’esforç dels seus militants i simpatitzants per construir una societat democràtica, autogestionada i federal.

EN UN MÓN A TRANSFORMAR

Un Partit que, en un món en el qual els propis esdeveniments, en continu canvi, han superat els fonaments teòrics dels sistemes polítics i econòmics, planteja les seves crítiques a:

La Democràcia formal o liberal per ser un muntatge que, sota la parafernalia d’unes campanyes electorals de copioses despeses econòmiques, i l’utilització dels grans mitjans de comunicació com a una indústria de manipulació de les consciències, impedeix, en realitat, desenvolupar un pensament alternatiu al dels instal·lats i la participació popular en l’acció pública ciutadana i acaba per instaurar una PARTITOCRÀCIA que pot degenerar en la dictadura pràctica de determinats grups polítics, emparada en una xarxa nepòtica de concessió continuada de favors als amics i, inclusivament, a qui es suposa que ha de realitzar tasques d’oposició.

El Capitalisme que, amb la seva permanent desinformació i les seves campanyes d’imatge en àmbits geogràfics determinats, porta a una contraposició d’interessos, que generen la lluita de classes entre les persones i entre els pobles, així com el manteniment en el poder d’una minoria privilegiada que, amb independència del partit governant, imposa llur criteri de generació de recursos en desacord a les necessitats majoritàries de les societats nacionals i de la humanitat en general.

El Socialisme d’Estat que ha conduït, i encara condueix en alguns països, al control total del poder executiu, legislatiu i judicial per part d’uns partits que es confonen amb l’Estat. Un model polític i econòmic que ha estat incapaç de generar riquesa i més encara de procurar la seva distribució en el conjunt de les societats que l’han patit, o encara el pateixen.

La Socialdemocràcia convertida en simple gestora dels interessos del capitalisme, malgrat certes notes positives de major protecció d’algunes llibertats individuals i col·lectives i d’obtenció de lleugeres millores concretes de benestar i progrés social.

QUÈ VOLEM

El Partit Carlí de Catalunya parteix en el seu anàlisi d’una realitat social constatada: l’enorme escletxa que separa la societat inventada pels polítics professionals que viuen del sistema, que solament serveix els seus interessos i els dels seus mentors oligàrquics, i la societat real que pateixen la gran majoria dels ciutadans.

Qualsevol pot ser conscient que han estat els polítics professionals els que han generat gran part de la crispació de la societat. Així, per la superba d’uns varen tenir les vagues generals propassades, pels interessos d’altres es creen uns problemes lingüístics que no existeixen veritablement en el si de la societat catalana.

Entre d’altres coses, els militants del Partit Carlí de Catalunya volem:

* Desenvolupar un procés d’austeritat de la despesa pública, llevat de les inversions rendibles i generadores de col·locació.

* Refomar l’Administració Pública:

– en funció de l’Estat Federal que proposem, evitant l’actual duplicació de funcions.

– desenvolupant la carrera administrativa professional fins al càrrec de Director General, acabant amb l’actual nepotisme: permanent pràctica de provisió de llocs de treball a dit i nomenament de tot tipus de càrrecs administratius per l’únic mèrit de disposar del carnet del partit en el govern.

– aplicació efectiva de les incompatibilitats a tots els nivells de l’estat: l’administratiu, legislatiu i judicial.

* Controlar de forma adequada la gestió i els pressupostos de les empreses públiques.

* Que la Cambra Econòmico-social tingui una funció real en la societat, servint al diàleg obert, públic i institucionalitzat entre les organitzacions d’empresaris, de treballadors i l’Administració Pública, de forma que es garanteixi el control de treballadors i empresaris sobre la planificació econòmica general i sobre les reformes estructurals necessàries per tal d’assolir un nivell de producció competitiu i eficient, i que serveixi per proposar mesures de superació de les crisis econòmiques amb el menor cost social.

* Arribar a un pacte social que permeti establir una veritable política de plena col·locació i el manteniment d’una protecció social que, entre altres mesures, disposi d’unes assegurances d’atur digna i suficient per als que pateixen aquesta situació.

CONSTRUIR LA SOCIETAT AUTOGESTIONÀRIA

L’autogestió no és tan sols una utopia o projecte de futur. La coherència entre el que es proposa i l’actuació diària exigeix que sigui també una forma d’acció que es tradueixi en una mentalitat de participació, de solidaritat i de servei.

La lluita per l’autogestió comporta uns valors de llibertat, igualtat, participació, pluralisme i solidaritat bàsics per a la nova societat que propugnem.

El Partit Carlí de Catalunya vol proposar un canvi en les actituds de les persones envers si mateixes i envers el seu entorn. Canvi que ha de comportar el rebuig de l’individualisme liberal i les actuals societats competitives, consumistes i insolidàries.

En la concepció del Partit Carlí de Catalunya, el principi de subsidiarietat representa que la garantia de la llibertat està en el pluralisme. Els límits del poder únicament poden estar en la sobirania de les institucions autònomes que constitueixen orgànicament la societat. Quan els organismes autònomes manquen, la Societat n’és un conglomerat amorf regit per una burocràcia impersonal i centralista, anul.ladora de tota iniciativa, sigui aquesta pública o privada. Així, la limitació del poder de l’Estat no pot provenir, ni ha provingut mai, de fronteres artificials com les lleis constitucionals, sempre utilitzades com arma pel caprici del més fort.

Com a objectiu d’aquesta societat propugnem l’AUTOGESTIÓ GLOBAL basada en uns principis eix com:

1) Democràcia Econòmica que permeti la gestió social de l’activitat econòmica en un doble aspecte:

– Intern de la empresa, mitjançant la participació dels treballadors en la direcció de l’empresa.

– Extern a l’àmbit empresarial, mitjançant la participació d’un mode institucionalitzat en la planificació econòmica de les organitzacions sindicals i empresarials, de les comunitats territorials i demés sectors afectats.

La Democràcia Econòmica solament serà possible en l’entorn d’un mercat alliberat de manipulacions oligàrquiques

2) Participació i pluralisme polític que superi la democràcia formal o liberal burgesa:

– Eliminant la delegació de poder i l’alienació del ciutadà enfront de l’aparell estatal i els seus mecanismes de representació centralitzats, jeràrquics i que allunyen al ciutadà de la presa de decisions en els àmbits que l’afecten.

– Promocionant l’associacionisme lliure en tots els camps de l’activitat humana.

– Convertint els partits polítics de maquinàries electorals per a la presa del poder en escoles de convivència política i social, en una comunitat de treball ideològic en la qual els militants mantenen un debat constant i són corresponsables de l’actuació del partit.

3) Federalisme com a forma d’organització de l’autogestió territorial o de dret de tota comunitat a l’autogovern, conjugat amb la necessària solidaritat entre totes les comunitats.

El Federalisme que propugna el Partit Carlí de Catalunya suposa:

– autonomia de cada comunitat per decidir en tot allò que l’afecti

– capacitat de pacte amb altres comunitats per decidir la seva integració en un altre nivell superior per a la realització d’allò que excedeix de la seves possibilitats econòmiques, funcionals o demogràfiques.

La nostra interpretació federal radica en un Pacte Federal per organitzar la societat des de la comunitat inferior, barri o poble, fins a la major, l’Estat Federal, essent totes elles plenament autònomes en els assumptes de llur competència, de mode que l’autogestió sigui la forma de realitzar la llibertat cada dia, i no tan sols la decisió momentània d’unir-se o separar-se d’altre comunitat amb l’exercici del dret inalienable d’autodeterminació.