[Opinión] Constitució i drets històrics

Artículo de Josep Miralles Climent publicado en www.levante-emv.com 05/12/2019.

Des que va esclatar el conflicte català, ha resurgit amb força la defensa de la Constitució espanyola de 1978, una Constitució que defensen diverses forces espanyoles, des de l’extrema esquerra fins a l’extrema dreta. Però entre aquestes forces defensores de la Carta Magna es produeixen acusacions mútues perquè no se’n refien del que manifesten públicament, sospitant que algunes de les propostes que els uns i els altres fan son anticonstitucionals. Efectivament, el reconeixement per uns al dret d’autodeterminació de Catalunya, es negat per la resta de formacions com anticonstitucional. De la mateixa manera quan altres parlen d’acabar amb les autonomies o amb els concerts econòmics del País Vasc, també se’ls atribueixen vel·leïtats anticonstitucionals. Al bell mig resten, però, els que es consideren els autèntics defensors de la Constitució que han assumit sense problemes el constitucionalisme espanyol.

Doncs bé, en esta lluita per veure qui és el més constitucional de tots, ningú no qüestiona que la Constitució de 1978, així com totes les anteriors, son hereves de la «Pepa», la famosa Constitució de 1812, que va ser la que li va donar l’estocada final als pobles sobirans de les Espanyes, per això ara estem recollint el que es va sembrar fa més de 200 anys.

Efectivament, tot i que els manuals d’història parlen del constitucionalisme com canvi de sistema de govern que a les Espanyes va substituir l’absolutisme, també va tenir una part negativa: transcendint aquest canvi, però en el fons i a la llarga condicionant-lo, es dugué a terme la desaparició del pobles d’Espanya en ser substituïts per la nació espanyola, inventada en aquell moment ad hoc. Fins aquell moment els espanyols ho eren en la mesura que eren catalans, aragonesos, navarresos, castellans, bascos, valencians o mallorquins, però des d’aleshores vam ser ciutadans d’una nació unitària.

Per això cal recordar que, tot i que la historiografia oficial -i també la catalana del Romanticisme-, atribueix a Felip V ser el botxí de les nacions espanyoles que formaven l’antiga Corona d’Aragó, no va ser exactament així. Felip V, sense qüestionar els drets històrics fonamentals a l’autogovern -de de ser poble sobirà independent de tot altre i dotat de govern propi-, les va despullar de la llibertat dels municipis, de la llengua, de regular els tributs i fer-los seus, de tenir corts i parlament, però sense privar-los pas del dret històric, els va canviar la naturalesa de les seues institucions. Mantingué l’autogovern, però assumint ell personalment les facultats de manar que abans corresponien als òrgans representatius del poble; els Estats continuaven existint però sota el poder de signe absolutista.

L’estocada de mort de les nacions que componien les Espanyes la va donar la famosa «Pepa» quan les va esborrar del mapa polític real del país, en substituir-les per la nació espanyola que s’inventa en el moment, a la qual cal atribuir, doncs, l’autoria del fet de la pèrdua definitiva de la personalitat política dels pobles d’Espanya.

Les guerres carlistes al segle XIX no són alienes a aquesta problemàtica. La història del carlisme roman inseparable de la defensa dels furs o drets històrics, o siga, de la personalitat política dels pobles d’Espanya que els fou arrabassada pel constitucionalisme basat en l’existència de la nació única espanyola. Per això quan l’abanderat carlista, Carles VII, va reintegrar els furs de la Corona d’Aragó, el 16 de juliol de 1872, en l’article primer es deia: «la incorporació del Principat de Catalunya, així com la dels altres Estats del Regne d’Aragó, Mallorca i València a la Corona de Castella és per via d’una unió federativa, que els permete conservar la seua antiga naturalesa, tant pel que fa a les lleis i privilegis, com en territori i govern».

Tanmateix cal dir que el desgavell que va produir la «Pepa» no és un efecte directe de la naturalesa pròpia del constitucionalisme, ni sinònim del sistema basat en la sobirania popular, sinó sinònim d’haver-se aplicat el pressupòsit artificiós de la nació espanyola única, inventada en aquell moment.

Si la Constitució de 1812 hagés sigut la Constitució de les nacions espanyoles –de les Espanyes- en lloc de la Constitució de la nació espanyola, l’Estat seria hui el de l’Espanya políticament plural de la que ara tan es parla: una nació de nacions. Tindríem ara l’Estat plural –federal o confederal- en lloc de l’unitari, i ens hauríem estalviat desgràcies com les que va causar ETA i les condemnes a presó als polítics independentistes catalans, així com les violències viscudes a Catalunya degudes a la protesta per aquelles injustes sentències per no voler plegar-se als designis d’una Constitució malparida.

Traducción al castellano:

CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HISTÓRICOS

Desde que estalló el conflicto catalán, ha resurgido con fuerza la defensa de la Constitución española de 1978, una Constitución que defienden diversas fuerzas españolas, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Pero entre estas fuerzas defensoras de la Carta Magna se producen acusaciones mutuas porque no se fían de lo que manifiestan públicamente, sospechando que algunas de las propuestas que unos y otros hacen son anticonstitucionales. Efectivamente, el reconocimiento por unos del derecho de autodeterminación de Cataluña, es negado por el resto de formaciones como anticonstitucional. Del mismo modo cuando otros hablan de acabar con las autonomías o con los conciertos económicos del País Vasco, también se les atribuyen veleidades anticonstitucionales. En medio quedan, sin embargo, los que se consideran los auténticos defensores de la Constitución que han asumido sin problemas el constitucionalismo español.

Pues bien, en esta lucha por ver quién es el más constitucional de todos, nadie cuestiona que la Constitución de 1978, así como todas las anteriores, son herederas de la «Pepa», la famosa Constitución de 1812, que fue la que le dio la estocada final a los pueblos soberanos de las Españas, por eso ahora estamos recogiendo lo que se sembró hace más de 200 años.

Efectivamente, aunque los manuales de historia hablan del constitucionalismo como cambio de sistema de gobierno que en las Españas sustituyó el absolutismo, también tuvo una parte negativa: trascendiendo este cambio, pero en el fondo y a la larga condicionándolo, se llevó a cabo la desaparición de los pueblos de España al ser sustituidos por la nación española, inventada en ese momento ad hoc. Hasta ese momento los españoles lo eran en la medida que eran catalanes, aragoneses, navarros, castellanos, vascos, valencianos o mallorquines, pero desde entonces fuimos ciudadanos de una nación unitaria.

Por eso hay que recordar que, aunque la historiografía oficial -y también la catalana del romanticismo-, atribuye a Felipe V ser el verdugo de las naciones españolas que formaban la antigua Corona de Aragón, no fue exactamente así. Felipe V, sin cuestionar los derechos históricos fundamentales al autogobierno -de ser pueblo soberano independiente de todo otro y dotado de gobierno propio-, las despojó de la libertad de los municipios, de la lengua, de regular los tributos y hacerlos suyos, de tener cortes y parlamento, pero sin privarles del derecho histórico, les cambió la naturaleza de sus instituciones. Mantuvo el autogobierno, pero asumiendo él personalmente las facultades de mando que antes correspondían a los órganos representativos del pueblo; los Estados continuaban existiendo pero bajo el poder de signo absolutista.

La estocada de muerte de las naciones que componían las Españas la dio la famosa «Pepa» cuando las borró del mapa político real del país, en sustituirlas por la nación española que se inventa en el momento, a la que hay que atribuir, pues, la autoría del hecho de la pérdida definitiva de la personalidad política de los pueblos de España.

Las guerras carlistas en el siglo XIX no son ajenas a esta problemática. La historia del carlismo permanece inseparable de la defensa de los fueros o derechos históricos, o sea, de la personalidad política de los pueblos de España que les fue arrebatada por el constitucionalismo basado en la existencia de la nación única española. Por eso cuando el abanderado carlista, Carlos VII, reintegró los fueros de la Corona de Aragón, el 16 de julio de 1872, en el artículo primero se decía: «la incorporación del Principado de Cataluña, así como la de los demás Estados del Reino de Aragón, Mallorca y Valencia a la Corona de Castilla es por vía de una unión federativa, que les permite conservar su antigua naturaleza, tanto con respecto a las leyes y privilegios, como en territorio y gobierno»

Sin embargo hay que decir que el desbarajuste que produjo la «Pepa» no es un efecto directo de la naturaleza propia del constitucionalismo, ni sinónimo del sistema basado en la soberanía popular, sino sinónimo de haberse aplicado el presupuesto artificioso de la nación española única, inventada en ese momento.

Si la Constitución de 1812 hubiera sido la Constitución de las naciones españolas -de las Españas- en lugar de la Constitución de la nación española, el Estado sería hoy el de la España políticamente plural de la que ahora tanto se habla: una nación de naciones. Tendríamos ahora el Estado plural -federal o confederal- en lugar del unitario, y nos habríamos ahorrado desgracias como las que causó ETA y las condenas a prisión a los políticos independentistas catalanes, así como las violencias vividas en Cataluña debidas a la protesta por aquellas injustas sentencias por no querer plegarse a los designios de una Constitución malparida.